Obchodné a reklamačné podmienky

Všeobecné ustanovenie

Nákup tovaru prostredníctvom nášho internetového obchodu môžu uskutočňovať fyzické a právnické osoby bez obmedzenia za predpokladu, že sa budú riadiť týmito Obchodnými podmienkami.

Všeobecné obchodné, dodacie a platobné podmienky

Predávajúcim a prevádzkovateľom internetového obchodu www.passionis.sk je  Passionis, s. r. o., Golianova 13, 974 01 Banská Bystrica
zapísaná v Obchodnom registri vedeným Okresným súdom Banská Bystrica. Oddiel: Sro, vložka číslo 12355/S,  IČO: 36704521, IČ DPH: SK 2022274771.

Registrácia
Vyhlasujeme, že dáta slúžia len pre účely identifikácie pri nákupe vo firme Passionis, s.r.o. a nebudú poskytnuté tretím osobám ani inak zneužité. Potvrdením registrácie súhlasím so zasielaním ponukových e-mailov z internetového obchodu firmy Passionis, s.r.o. v súlade so zákonom č. 480/2004 Sb. O niektorých službách informačnej spoločnosti.”
Objednávky je možné uskutočniť aj bez registrácie.
 
Objednávanie a nákup tovaru
Tovar je možné objednať prostredníctvom nášho internetového obchodu zaslaním objednávky, emailu, alebo telefonicky.


Prijatie a vybavenie objednávky, kúpna zmluva
Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy a samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu kupujúceho i predávajúceho s týmto návrhom (záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho). Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti.
Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom samotným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.
Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť pred uzavretím kúpnej zmluvy v týchto prípadoch: tovar sa už nevyrába alebo nedodáva alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávaného tovaru. V prípade, že táto situácia nastane, predávajúci bude okamžite kontaktovať kupujúceho za účelom dohody o ďalšom postupe. V prípade, že Kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, k uzavretiu Kúpnej zmluvy nedôjde.
Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Objednávku možno zrušiť pred jej expedíciou. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou, a bude expedovaná, môže byť po objednávateľovi požaduje náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru. O prijatí objednávky ste automaticky informovaný elektronickou poštou – e-mailom. V detaile každého výrobku aj v potvrdení objednávky je predpokladaná dodacia lehota tovaru, ktorý nebol skladom. Pri každej položke je zobrazené, či je tovar na sklade alebo nie. Pokiaľ tovar nie je na sklade, alebo sklade dodávateľa, budeme Vás bezodkladne informovať o ďalšom termíne dodania.

Storno objednávky
Ak urobíte storno objednávky do 12 hodín, považujeme objednávku za zrušenú. Storno môžete poslať e-mailom prípadne vykonať telefonicky. Pri zrušení objednávky je nutné uviesť Vaše meno, e-mail a číslo objednávky.
 
Zrušenie objednávky
Objednávku je možné zrušiť emailom na : passionissro@gmail.com

Spôsob dodania a dodacie termíny
Pri objednávke dostanete 3 možnosti prevzatia objednaného tovaru :
 
1. Tovar Vám doručí kuriér spoločnosti DPD
DPD Home :
Služby pred doručením :
– Príjemca je deň vopred informovaný o doručení balíka zaslaním interaktívnej sms s číslom balíka, predpokladaným termínom doručenia a výškou dobierky.
– Príjemca má možnosť zmeniť deň doručenia zásielky odpoveďou na interaktívnu sms.
– V deň doručenia je príjemca telefonicky kontaktovaný kuriérom DPD.
– Poštovné je účtované v súlade s aktuálnymi obchodnými podmienkami a ponukami. Jeho výška je vygenerovaná systémom pred potvrdenim objednavky.
– Reklamácia zásielky je možná iba pri prevzatí!  Pokiaľ je balík viditeľne poškodený, alebo ak je porušená ochranná páska, uplatnite reklamáciu priamo u prepravcu. Za škody vzniknuté pri preprave nenesie dodávateľ zodpovednosť.
 
2. Doručenie prevadzkovateľom e-shopu.
Spoločnosť Passionis s.r.o. realizuje distribuciu tovaru v pravidelných interaloch v BB, ZV, RK, LM . Po dohode so Pracovníkom spoločnosti je možné realizovať dodanie tovaru osobne vo vopred dohodnutom termíne na vopred dohodnutom mieste. Kontakt +421 905 747 109, 0907 378 807. Pri tomto odbere platíte iba cenu tovaru.

3, Osobný odber
Po dohode s pracovníkom spoločnosti Passionis s.r.o.si môžete prevziať objednaný tovar osobne na prevádzke spoločnosti. Pri osobnom odbere platíte iba cenu tovaru.
 
Platba za tovar
Pri osobnom odbere tovaru je možná platba v hotovosti alebo vopred prevodom bankový účet Passionis s.r.o.
Pri doručení prostredníctvom kuriéra DPD je možné zaplatiť za tovar a doručenie na dobierku/v hotovosti alebo vopred prevodom bankový účet Passionis s.r.o. Ak chce kupujúci zaplatiť kuriérovi za tovar a doručenie platobnou kartou, musí pri objednávke uviesť do poznámky “platba kartou”.

Predávajúci sa zaväzuje
Dodať správny druh a množstvo tovaru, tak ako bolo uvedené v čase objednávky, na základe objednávky zákazníka v dohodnutej cene, adekvátne zabaliť tovar a odoslať tovar v dohodnutej lehote.

Kupujúci sa zaväzuje
Prevziať zakúpený, resp. objednaný tovar na dobierku a zaplatiť sumu uvedenú v objednávke.

Reklamácie
Reklamácie musia by uplatňované písomnou formou e-mailom na adresu: passionissro@gmail.com
Reklamačný poriadok sa riadi všeobecnými reklamačnými podmienkami. Reklamácia sa vzťahuje len na preukázateľné výrobné chyby spôsobené výrobcom, alebo poškodenie ktoré vzniklo počas prepravy tovaru k zákazníkovi. Zákazník je povinný tovar po prevzatí od kuriéra skontrolovať a v prípade poškodenia spísať s kuriérom protokol o poškodení.  Reklamácia sa nevzťahuje na chyby spôsobené užívateľom počas bežného používania tovaru.

Záruka
Záruka na dodaný tovar je 2 roky od zakúpenia tovaru, resp. do uplynutia doby trvanlivosti. Doba trvanlivosti je pri tovare potravinárskeho charakteru uvedená priamo na jeho obale. Záruku poskytujeme iba v prípade dodržania skladovacích podmienok uvedených na obale tovaru. Dodávateľ môže odmietnuť reklamáciu, ak reklamovaná chyba tovaru môže byť spôsobená nesprávnym skladovaním u zákazníka.

Vrátenie tovaru
tovar je možné vrátiť alebo zameniť za nasledovných podmienok :

– Kolok na tovare je neporušený
– Tovar je v pôvodnom stave – nepoškodený, vrátane originálnych obalov – nepoškodených 
– Tovar nesmie byť po expirácii

Podľa platnej legislatívy EÚ máte právo od objednávky odstúpiť a tovar vrátiť do 7 pracovných dní odo dňa jeho prevzatia. Nepoužitý, nepoškodený tovar v pôvodnom obale spolu s dodacím listom a označením, že ide o vrátenie tovaru je potrebné zaslať na adresu nášho sídla (Passionis, s. r. o., Golianova 13, 974 01 Banská Bystrica).  Doručenie vráteného tovaru je na Vaše náklady. Výnimku tvoria potravinárske výrobky, ktoré nie je možné po zakúpení vrátiť.
 
Ceny
Ceny v e-shope sú uvedené s DPH.
 
Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že vec pri prevzatí kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má kupujúci právo na to, aby predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu odpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou; ak nie je takýto postup možný, môže kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny veci alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.

Ochrana osobných údajov
Plne rešpektujeme súkromie svojich zákazníkov, avšak pre vybavenie objednávky potrebujeme niektoré osobné údaje, ktoré budú použité výlučne pre zaslanie objednaného tovaru a pre komunikáciu so zákazníkom. V prípade, že nechcete aby boli Vaše údaje uložené v našej databáze, môžete si tovar objednať telefonicky, prípadne uveďte v poznámke objednávky žiadosť o vymazanie Vašich údajov ihneď po vybavení objednávky.
Prevádzkovateľ internetového obchodu www.passionis.sk Passionis s.r.o. týmto prehlasuje, že s osobnými údajmi svojich zákazníkov, získaných registráciou pri vytváraní zákazníckeho účtu nakladá v zmysle “Zákona č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov”.
Z vyššie uvedeného zákona plynie i povinnosť neposkytnutia získaných osobných údajov tretej strane. Výnimkou je pri výbere spôsobu doručenia tovaru prepravnou službou poskytnutie nevyhnutne potrebných údajov externému dopravcovi za účelom doručenia zásielky.
Podľa § 20 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu www.passionis.sk súčastne zaväzuje, že na prianie zákazníka vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu.

Záverečné ustanovenia
Podľa zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole je všeobecným orgánom trhového dozoru vo veciach ochrany spotrebiteľa na vnútornom trhu Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Banskobystrický kraj, odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa. Tieto všeobecné obchodné podmienky a právny poriadok Slovenskej republiky sa vzťahujú na všetky kúpne zmluvy, uzavreté prostredníctvom internetovej stránky nášho internetového obchodu a sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy medzi nami. Vyhradzujeme si právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke nášho internetového obchodu. Zaslaním objednávky potvrdzujete, že ste si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítali a v celom rozsahu s nimi súhlasíte. Zaslaním objednávky alkoholu potvrdzujete, že ste dovršili vek 18 rokov.
Váš Passionis, s.r.o.

Obchodné podmienky sú platné od 01.06.2018 do odvolania.